бр. на стойност
+359 878 10 19 00
+359 888746042

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

  1. ПРЕДМЕТ.

Mоля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.autopartsfranz.com и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане от потребителите на сайта.

С поставянето на отметка, че приема общите условия, Потребителят се съгласява, че е съгласен с тях и че “Авточасти Франц“ ЕООД е предоставилa информацията по чл. 47 съгласно чл. 48 от ЗЗП, като е предоставил възможността на Потребителя настоящите ОУ да бъдат съхранени от него на траен носител или в цифров вид на собствен компютър.

Чл.1.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: „АВТОЧАСТИ ФРАНЦ” ЕООД, ЕИК128014494, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Джон Атанасов” №9, ап,6 представлявано от управителят Иванка Грундауер, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин, достъпен на уебсайт https://autopartsfranz.com/, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН". Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.

1.2.Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин autopartsfranz.com указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване и отказ от приемане на рекламация или технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение!

 

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „АВТОЧАСТИ ФРАЦ” ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.” Джон Атанасов” №9

Адрес на упражняване на дейността: гр.Бургас, „Северна промишлена зона”

Данни за кореспонденция: гр.Бургас, бул. „Северна промищлена зона”, Email: info(@)autopartsfranz.com, тел: +359 878101900

Вписване в публични регистри: ЕИК 128014494

Надзорен орган:

Комисия за защита на потребителите :

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4 А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565

факс: 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://autopartsfranz.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

  5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5.1 Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://autopartsfranz.com .

5.2 По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

5.3 Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

5.4 Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

5.5 Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.6.1 Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.2 Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл.7.1 За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе действителни лични данни за него в т.ч. обръщение, име, фамилия, град на местоживеене емейл адрес и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

7.2 Емейлът и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

7.3 С попълване на данните си и избор на отметка: "Приемам условията на сайта" и натискане на бутона "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.4 Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, посредством активация на потребителски профил и визуализиране на потребителско меню съдържащо информация за профила на Ползвателят, неговите поръчки и меню за изход от профила. С това между него и Доставчика възникват договорни отношения за ползване на услугите предлагани онлайн на адрес: https://www.autopartsfranz.com

7.5 При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7.6 В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл.8.1. Електронният адрес (емейл), предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес" по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес като за целта е необходимо да се свърже с Доставчика който да извърши промяната.

8.2 При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

8.3 Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

8.4 Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

8.5 Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

8.6 Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

Чл.9.1 Ползвателят използва предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

9.2 Договорът се сключва на български език.

9.3 Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: http://autopartsfranz.com

9.4 Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

9.5 Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

9.6 Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика.

9.7 При извършване на поръчка, Ползвателят получава потвърждение по имейл или чрез телефонно обаждане, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с Ползвателя на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

9.8 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни.

9.9 Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Всяка изпратена чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН поръчка ще бъде считана от страна на Доставчика за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. Задължение на Ползвателя е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

Чл.10. Ползвателят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

10.1 Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или

10.2 Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола

10.3 Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка

10.4 Предоставяне на данни за извършване на доставката

10.5 Потвърждение на поръчката

10.6  За да платите продукта която сте избрали, " Авточасти Франц ЕООД" предлага следната възможност:

Плащане в брой при доставка до адрес или офис на Еконт:

Дължимата сума за стоката и куриерската услуга се заплаща на куриера, извършващ доставката на адреса или при получаване в офис на ЕконТ. При заплащането се използва Пощенски паричен превод ( ППП). Клиента получава фискален документ от Еконт Експрес ООД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиента запазва фискалният документ, който замества касовата билежка в доказателство за извършеното плащане!

10.7 Съгласно чл.3 ал.1 от Наредба N:18 от ЗДДС и договор за НП с ППП с лицензиран пощенски оператор, сумите получаваме по банкова сметка на фирмата. Не работим с лично предаване и заплащане в брой. 

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл.11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползвателите и съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.12.1 Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

12.2 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставката.

12.3 Всички доставки се извършват от куриерска фирма „Еконт”.

12.4 Цената за доставката се предоставя като информация на Ползвателите при потвърждаване на поръчката.

12.5 Стоката се заплаща на куриера при получаването й. Доставки се извършват само на територията на Република България. При доставката Ползвателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, която удостоверява точното изпълнение на поръчката

12.6 Доставката на наличните продукти се извършва до 3-4 работни дни. Авточасти Франц не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Авточасти Франц обстоятелства.
12.7 Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

12.8 При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Авточасти Франц на Телефон 0878101900, 0888746042. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и Авточасти Франц не бъде незабавно уведомен на Телефон 0878101900, 0888746042, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
12.10. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
12.11. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Авточасти Франц се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Чл.13.1 Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

13.2 За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика, посочвайки име, адрес за кореспонденция, банкова сметка, и в случай, че има телефонен номер и e-mail адрес, като попълни и подаде по електронен път стандартния Формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info(@)autopartsfranz.com, като в случай че използва тази възможност, Доставчикът незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Ползвателят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

13.3 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

13.4 Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

13.5 Ползвателят отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

13.6 Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

13.7 Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Намалената стойност се определя от Авточасти Франц, чрез съставяне на протокол за нанесени щети по стоката довеждащи до намалена стойност.
13.8 Съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, Потребителят заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.
Формулата по която се изчислява пропорционалната сума е:
Х = А1 – ((А1* А2)/14) * В,

където:
Х е преоценената стойност на върнатата стока. Това е сумата, която ще бъде възстановена на Потребителя;
„А1“ е цената на стоката от сайта;
„А2“ = 0,5 е коефициент на намалена стойност за преоценка на стоката поради овехтяване/ползване. Този коефициент е съобразен с изчисленията за обезщетенията за изплащане щети по застрахователни събития за нови части, съгласно пазарните или каталожни цени на оригинални части за съответната марка МПС, с прилагане на коефициент на овехтяване от 0.5 за МПС над 4 до 7 години.
„В“ е броят дни до настъпване на събитието по чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, включително.
13.9 Потребителят следва да знае, че формулата по т. 13.8 дава резултат на половина на заплатената сума в случай на възстановяване след изтичането на 13-ят и настъпването на 14-ят ден от правото на отказ.
13.10 Потребителят следва да знае, че стойността на стоката се намалява с 3,57 % за всеки ден в негово владение, ако желае да се възползва от правото си на отказ, в случай на обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 от ЗЗП, съгласно формулата по т. 13.8 от ОУ.

Чл.14.1 Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

14.2 В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

14.3 Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

14.4 В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

14.5 В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. ГАРАНЦИЯ.

Чл.15.1 Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

15.2 Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл.16.Авточасти Франц не дава гаранция за закупени части/продукти/консумативи, накратко СТОКИ, втора употреба. Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид задължително условие в т. 1.2 от настоящите ОУ, за необходимостта за наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация.
16.2. Закупена стока от електронен магазин Авточасти Франц, може да бъде рекламирана само ако е придружена с протокол от техническо компетентно лице монтирало стоката в сервиз и/или от сертифицирано техническо средство за измерване годността на закупената стока, с които се установява несъответствието на стоката, съгласно условието на т. 1.2 от настоящите ОУ.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Чл.17.1 С настоящите Общи условия Авточасти Франц уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно Удостоверение N: 29305, личните данни на потребителите са защитени и същите са необходими за вписване и изготвяне на Фактура, която задължително се изпраща с пратката.

17.2. На страницата www.autopartsfranz.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Авточасти Франц гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

17.3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Авточасти Франц за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

17.4. Авточасти Франц се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Авточасти Франц е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

17.5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Авточасти Франц при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

17.6 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

17.7 От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл.18.1 Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

18.2 В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да изпрати нови данни за вход след като изрично провери самоличността на Ползвателя като изиска копие на документ за самоличност

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Чл.19. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на адрес http://autopartsfranz.com и имат действие занапред, като не засягат поръчките, потвърдени от Доставчика преди този момент.

Чл.20. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://autopartsfranz.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

21.1 При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.

21.2 По взаимно съгласие на страните в писмен вид.

21.3 Eдностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

21.4 При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

21.5 При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

21.6 В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

21.7 В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 25. Настоящите общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016 г. започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове ( платформа за ОРС) - нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/